Terveisiä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen valtuustosta 21.6.2022

21.06. 2022

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen valtuusto kokoontui tänään. Asialistalla oli mm. toimialajohtajien valintoja.

Vanhuspalvelut: Minna Lahnalampi-Lahtinen (valittiin yksimielisesti aluehallituksen esityksen mukaisesti)

Konsernipalvelut: Mikko Hokkanen (valittiin yksimielisesti aluehallituksen esityksen mukaisesti)

Terveydenhuollon palvelut: äänestettiin. Vaalissa Pia Niemi-Mustonen sai 34 ääntä ja Kati Liukko 34 ääntä. Yksi hylätty ääni. Arpa ratkaisi ja valituksi tuli Kati Liukko. Onnettarena toimi aluevaltuuston 1. vpj Paula Lehmuskallio.

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut: äänestettiin. Valituksi tuli Hanna Mikkonen (51 ääntä) Piia Niemi-Mustonen (18 ääntä).

Hyväksyimme myös vuoden 2021 tilinpäätöksen, ja tarkastuslautakunta antoi valtuustolle arviointikertomuksensa. Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtajana sain esitellä kertomuksen.

Arvoisa puheenjohtaja, aluevaltuutetut

Tämä on historiallinen hetki. Teillä on käsissänne tai oikeastaan koneillanne Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan tekemä ensimmäinen arviointikertomus. Niin laajana ja laadukkaana kuin tarkastuslautakunta sen kykeni annetuilla aika- ja henkilöresursseilla tekemään. Yleensähän arviointikertomuksen esittelee lautakunnan puheenjohtaja, mutta kuulin vasta tänään, että hän ei osallistukaan kokoukseen, joten joudutte tyytymään nyt varapuheenjohtajan esittelyyn.

Hyvinvointialuelain 125 §:n mukaan aluevaltuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

Vantaan ja Keravan aluevaltuusto asetti tarkastuslautakunnan kokouksessaan 8.3.2022 ja valitsi puheenjohtajaksi Mika Niikon ja varapuheenjohtajaksi minut. Puheenjohtajien lisäksi tarkastuslautakunnassa on 11 jäsentä.

Tarkastuslautakunta on yksi lakisääteisistä lautakunnista. Kertaan lyhyesti lautakunnan tehtävät, jotka hyvinvointialuelain § 125 mukaan ovat:

  1. valmistella aluevaltuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat;
  2. arvioida, ovatko aluevaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet hyvinvointialueella ja hyvinvointialuekonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla
  3. arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä taloussuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden ja toimenpiteiden riittävyyttä talouden tasapainotuksen kannalta;
  4. huolehtia hyvinvointialueen ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta
  5. valvoa, että 89 §:ssä säädettyä velvollisuutta ilmoittaa sidonnaisuuksista noudatetaan, ja saattaa ilmoitukset aluevaltuuston tiedoksi;
  6. valmistella aluehallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosäännön 81 §:n mukaan tarkastuslautakunta huolehtii hyvinvointialuelaissa säädettyjen tehtävien mukaisesti hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä, hyvinvointialueen ja hyvinvointialuekonsernin toimintaan ja talouteen kohdistuvasta tavoite-, tuloksellisuus- ja tarkoituksenmukaisuusarvioinnista sekä sidonnaisuusilmoitusten valvonnasta. Tarkastuslautakunta tekee myös aluevaltuustolle esityksen siitä, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja vastuuvapaus myöntää tilivelvollisille.

Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa aluevaltuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään aluevaltuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa aluevaltuustolle muitakin tarpeellisina pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksisista.

Tarkastuslautakuntamme kokoontui ensimmäisen kokoukseensa 8.4.2022. Olimme erittäin mielenkiintoisen ja hieman pulmallisenkin tehtävän edessä. Meidän tehtävänämme oli nimittäin laatia arviointikertomus vuodelta 2021 hyvin nopealla tahdilla eli puolessatoista kuukaudessa. Kaikkiaan tarkastuslautakunta kokoontui 4 kertaa.

Yleensähän tarkastuslautakunta arvioi sitä, ovatko aluevaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet hyvinvointialueella toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. No, aluevaltuustohan ei ollut asettanut vuodelle 2021 mitään tavoitteita, koska oli itsekin juuri aloittanut toimintansa, joten emme voineet niitä arvioida.

Päätimme, että arvioimme suunnittelun etenemistä ja tukeudumme sellaiseen valmiiseen materiaaliin, jota on olemassa eli sosiaali- ja terveysministeriön ylläpitämään alueellisen valmistelun tiekarttaan, väliaikaisen toimielimen eli VATEn kokouspöytäkirjoihin sekä tilinpäätökseen. Lisäksi päätimme, että kuulemme valmistelun kannalta keskeisiä johtajia, silloista hallintovalmistelujohtaja Mikko Hokkasta sekä hyvinvointialueen muutosjohtajaa Timo Aronkytöä.

Työmme on ollut poikkeuksellista siinäkin suhteessa, että meillä ei ole ollut tukenamme asioita valmistelevaa ja esittelevää virkamiestä eli tarkastuspäällikköä, vaan tarkastuslautakunnan kokouksissa asiat on käsitelty puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Tarkastuslautakunnan sihteerinä on toiminut Hannamari Harju.

Tarkastuslautakunta nostaa havaintoinaan esille vuodesta 2021 erityisesti kolme asiaa:

Ensinnäkin: Vantaan ja Keravan hyvinvointialue on täysin uusi organisaatio, jonka luominen on aloitettu tyhjästä ja erittäin vähäisellä henkilöstömäärällä. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen toiminnan valmistelu näyttää STM:n alueellisen valmistelun tiekartan perusteella etenevän suunnitellusti ja aikataulussa. STM:n tiekartan tilannekatsauksessa 31.12.2021 olleisiin punaisilla merkittyihin kohtiin on saatu hallintovalmistelujohtajalta sekä hyvinvointialueen muutosjohtajalta perusteltu selitys.

Tarkastuslautakunta haluaa kiinnittää huomiota siihen, että valmisteluorganisaation on syytä olla riittävä, jotta toiminnan siirto kunnilta hyvinvointialueelle 1.1.2023 ei vaarannu.

Toiseksi: ICT-valmistelu on hyvinvointialueen valmistelukokonaisuuksista haastavin ja eniten kustannuksia aiheuttava osa-alue. Valtio ei kyennyt tekemään valmistelurahoitukseen liittyviä ICT-rahoituspäätöksiä ajoissa, mikä hidasti sekä rekrytointeja että sopimusten solmimista. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen ICT-muutokseen haettiin rahoitusta 44,9 miljoonaa euroa vuosille 2022–2025 ja rahoitusta myönnettiin vuodelle 2022 7,8 miljoonaa euroa. Myönnetyllä rahoituksella voi olla vaikea huolehtia siitä, että hyvinvointialueen tietojärjestelmät toimivat häiriöttömästi järjestämisvastuun siirtyessä, mikä on tarkastuslautakunnan mielestä huolestuttavaa. Ongelmana voi olla myös osaavan ICT-henkilöstön rekrytointi.

Kolmanneksi: Tarkastuslautakunta korostaa, että Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen on ilman turhia viivytyksiä palkattava tarkastuspäällikkö, jotta lautakunnalla on esittelijä ja riittävästi asiantuntemusta lautakunnan jäsenten tueksi.  Ja näinhän on nyt tapahtumassa, koska aluehallitus päätti tarkastuspäällikön viran perustamisesta. Virka on haettavana 22.6. – 8.8.2022

Tarkastuslautakunnan yhtenä tärkeimmistä tehtävistä on arvioida, ovatko aluevaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet hyvinvointialueella toteutuneet. Arvioiminen on vaikeaa, mikäli tavoitteita ei ole asetettu. Vuoden 2021 osalta se on ymmärrettävää, mutta vuoden 2022 ja etenkin vuoden 2023 osalta tulee olla tavoitteet ja mittarit, joilla tavoitteiden toteutumista ja vaikuttavuutta mitataan.

Me tarkastuslautakunnan jäsenet toivomme, että tutustutte laatimaamme arviointikertomukseen. Kuten jo alussa totesin, se on tehty niin niin laadukkaaksi kuin käytössä olevilla aika- ja henkilöresursseilla sekä osaamisella on pystytty. Kiitos.

Tags

Lähetä kommentti

  • %s ei julkaista