Tarkastuslautakunnan arvio Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen osavuosikatsauksesta

11.09. 2023

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluevaltuusto kokoontui syksyn ensimmäiseen kokoukseensa. Käsittelyssä oli mm. hyvinvointialueen osavuosikatsaus ja tarkastuslautakunnan väliarviointi. Puhuin tarkastuslautakunnan varapuheenjohtajana lautakuntamme tekemästä väliarvioinnista.

Arvoisa puheenjohtaja, aluevaltuutetut

Tarkastuslautakunta on tehnyt oman osavuosikatsaukseen pohjautuvan väliarviointinsa. Nostan esiin muutaman kohdan. Ensinnäkin sitovat tavoitteet. Tarkastuslautakunta pitää tavoiteasentantaa selkeänä. Valtuuston asettamia sitovia tavoitteita on sopivasti – 15 kappaletta – ja tavoitteet ovat riittävän haastavia kannustaen toiminnan kehittämiseen. Aluehallitus on arvioinut osavuosikatsauksessa omalta osaltaan tavoitteiden toteutumismahdollisuutta ja arvioi, että viidestätoista tavoitteesta 12 toteutuisi täysin.

Tarkastuslautakunta on omassa arviossaan kriittisempi ja arvioi, että seitsemän tavoitetta toteutuu, seitsemän osalta toteutuminen on epätodennäköinen ja yksi tavoite toteutuu vain osittain.

Kohdat, joissa tarkastuslautakunnan arvio on aluehallitusta kriittisempi ovat seuraavat:

Tavoite 5: Terveysasemien vastaanotolle pääsy nopeutuu. Aluehallitus arvioi tavoitteen toteutuvan, tarkastuslautakunta pitää sitä epätodennäköisenä.

Tavoite 6: Suun terveydenhuollon vastaanotolle pääsy nopeutuu. Aluehallitus arvioi tavoitteen toteutuvan, tarkastuslautakunta pitää sitä epätodennäköisenä.

Tavoite 7: Odotusaika nuorten psykososiaalisiin palveluihin pääsyyn. Aluehallitus arvioi tavoitteen toteutuvan, tarkastuslautakunta pitää sitä epätodennäköisenä.

Tavoite 9: alakohdan Terveysperusteiset poissaolot -osalta aluehallitus arvioi tavoitteen toteutuvan osittain, tarkastuslautakunta pitää tavoitteen toteutumista epätodennäköisenä.

Tavoite 10: Vantaan ja Keravan hyvinvointialue on haluttu työnantaja. Aluehallitus arvioi tavoitteen toteutuvan, tarkastuslautakunta pitää sitä epätodennäköisenä. Lisäksi tarkastuslautakunta suosittelee päivittämään tavoitetasomittarin talousarviomuutoksena, jotta se vastaa seurantatietoja.

Tavoite 13: Talousarvion vuosikate toteutuu suunnitellusti. Aluehallitus arvioi tavoitteen toteutuvan osittain, tarkastuslautakunta pitää sitä epätodennäköisenä.

Tavoite 14: Hyvinvointialueen palveluverkkosuunnitelma laaditaan. Aluehallitus arvioi tavoitteen toteutuvan. Tarkastuslautakunta pitää sitä epätodennäköisenä. Tarkastuslautakunta muistuttaa, että palveluverkon tulee perustua väestöennusteiden mukaiseen palvelutarpeeseen ja saavutettavuuteen eikä pelkästään nykyiseen toimitilaverkostoon.

Tavoite 15. Hyvinvointialueella on käytössä järjestämisvastuun toteuttamista tukeva johtamisen ja päätöksenteon tilannekuvaraportointi. Aluehallituksen mielestä tavoite toteutunee, tarkastuslautakunta pitää sitä epätodennäköisenä.

Tarkastuslautakunta nostaa esille vuoden 2023 talousarvion melko yleispiirteisen sitovuustason aluevaltuustoon nähden. Sitovuustasothan ovat: Hyvinvointialue ilman erikoissairaanhoitoa ja Erikoissairaanhoito. Valtuuston sitovuustasolle ei ole oikeuskäytännössä asetettu rajoituksia, mutta lähtökohtana on, ettei talousarviota voida hyväksyä niin yleispiirteisenä, että valtuuston ei voitaisi katsoa käyttäneen sille kuuluvaa talousarviovaltaa. Tarkastuslautakunta kannustaakin valtuustoa pohtimaan, tulisiko aluevaltuuston sitovuustaso ulottaa toimialakohtaisiin määrärahoihin.

Lähes kaikki hyvinvointialueet laativat vuodelle 2023 alijäämäisen budjetin ja tekevät ennusteen mukaan alijäämää budjetoitua enemmän, näin myös Vantaan ja Keravan hyvinvointialue. Selvää on, että valtio tarkastelee rahoituspohjaa siltä osin, että lakisääteiset tehtävät turvataan. Samaan aikaan myös hyvinvointialueilta tullaan vaatimaan tulevaisuudessa vahvoja sopeuttamistoimia ja toimintatapojen muutoksia.

Tarkastuslautakunta yhtyy osavuosikatsauksessa esitettyyn ajatukseen siitä, että haastavassa tilanteessa hyvinvointialue on kuitenkin selvinnyt lakisääteisistä velvoitteistaan hyvin. Samalla on pystytty viimeistelemään organisaatiota sekä käynnistämään uusia asiakaspalvelua ja henkilöstötilannetta parantavia toimintamalleja.

Tags

Lähetä kommentti

  • %s ei julkaista