Kuulumiset OAJ:n kevätvaltuustosta

15.05. 2017

OAJ:n valtuusto kokoontui kevätistuntoonsa 11.- 12.5.2017. Jätin syysvaltuustossa ponsiesityksen tekijänoikeuksista.

Ponsi kuului: ”Hyväksyessään tämän ponnen valtuusto edellyttää OAJ:n hallituksen jatkavan toimenpiteitä, jotta oppimateriaalien tekijänoikeuksia sovelletaan lain edellyttämällä tavalla kaikkialla Suomessa.”

Kevätvaltuustossa saimme OAJ:n hallituksen vastauksen, mitä asian suhteen on tehty.

OAJ:n hallituksen vastaus: ”Tekijänoikeuden opettajan tekemään opetusmateriaaliin ovat opettajalla, elleivät osapuolet ole asiasta nimenomaiseti muuta sopineet. Koska opettajan työtehtävänä ei ole opetusmateriaalin tekeminen muiden käyttöön, ei työnantajalle siirry käyttöoikeutta opettajan tekemään materiaaliin pelkästään työsuhteen perusteella. Opettaja voi antaa niin työnantajan kuin muidenkin käyttää tekemäänsä materiaalia, mutta velvollisuutta siihen hänellä ei ole. Tekijänoikeudesta voidaan vapaasti sopia työntekijän ja työnantajan välillä. OAJ on ohjeistanut luottamusmiehiä asiasta ja selvittänyt kevään 2017 aikana, millaisia sopimuskäytäntöjä oppilaitoksissa on opettajan itse tekemän oppimateriaalin käyttöön liittyen. Asiassa hankitaan tekijänoikeuksiin erikoistuneen oikeustieteen professorin lausunto, jonka avulla vaikutetaan siihen, että oppimateriaalien tekijänoikeuksia sovelletaan lain edellyttämällä tavalla kaikkialla Suomessa. Lausuntoa tullaan tarvittaessa hyödyntämään myös käräjäoikeuteen vietävissä riitautustapauksissa”.

Kevätvaltuustossa puhuimme erityisesti ammatillisen opetuksen reformista ja säästöistä sekä ammattikorkeakoulujen osalta duaalimallin säilymisestä.

Tässä ponnet, jotka koskivat ammatillisista opetusta ja ammattikorkeakouluja:

  • Hyväksyessään tämän ponnen valtuusto edellyttää OAJ:ltä toimenpiteitä, jotta kaikilla toisen asteen opiskelijoilla on tasa-arvoinen oikeus kelpoisen opettajan antamaan riittävään opetukseen ja ohjaukseen.
  • OAJ:n peruslinjaus duaalimallin puolustajana tulee säilyttää edelleen ja sen tulee näkyä OAJ:n lausunnoissa ja toiminnassa. 
  • Hyväksyessään tämän ponnen valtuusto edellyttää, että OAJ vaikuttaa korkeakoulujen opetusyhteistyötä mahdollistavan lakiesityksen sisältöön ja opetusyhteistyön reunaehtoihin siten, että ammattikorkeakoulu- ja yliopistotutkintojen erilaiset työelämää palvelevat osaamistavoitteet säilyvät opetuksessa niin ammattikorkeakouluissa kuin yliopistoissa.
  • Tämän ponnen hyväksyessään valtuusto edellyttää OAJ:n vaikuttavan siten, että opettajien pedagogiset näkemykset tulee ottaa huomioon tehtäessä päätöksiä opetuksessa käytettävistä työvälineistä.
  • Hyväksyessään tämän ponnen valtuusto edellyttää, että OAJ toimii sen varmistamiseksi, että ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelmien perusteisiin sisältyy jatkossakin riittävästi yleissivistäviä tutkinnon osia. Lisäksi on varmistettava, että asetusmuutoksilla ei alenneta opettajien kelpoisuusehtoja ja että opetusta antaa kelpoisuusehdot täyttävä opettaja.

Tags

Lähetä kommentti

  • %s ei julkaista