Kuntalaisaloitteiden käsittelystä valtuustossa

21.09. 2016

On hienoa, että niin moni vantaalainen allekirjoitti kuntalaisaloitteen Tuomelan koulun lakkauttamisen perumiseksi. Mutta aloitteen jättäminen ei tarkoita, että se automaattisesti hyväksytään. Ei se ole demokratiaa. Aloitteen perustella asiasta käydään keskustelu ja annetaan vastaus aloitteeseen – vastaus voi olla kielteinenkin, kuten nyt kävi. Aivan lähiaikoina jätettäneen vielä laajempaa kannatusta saava kuntalaisaloite Tikkurilan maauimalasta. Hieno juttu. Moni kuntalainen haluaisi Tikkurilaan maauimalan. Ei sitäkään voida hyväksyä noin vain, vaikka kivalta tuntuisikin.

Kuntalaisaloite Tuomelan koulun lakkauttamisen perumisesta on Vantaalla ensimmäinen aloite, jolla on allekirjoittajina yli 2 % kunnan äänioikeutetuista asukkaista, mutta se ei ole Vantaan ensimmäinen kuntalaisaloite. Kuntalaisaloitteita tehdään jatkuvasti, vuonna 2015 54 kappaletta, vuonna 2014 40 kappaletta, vuonna 2013 65 kappaletta ja esimerkiksi vuonna 2008 189 kappaletta. Kuntalaisaloitteen käsittely tapahtuu kuntalain mukaan samalla tavalla riippumatta siitä, kuinka paljon aloitteen tekijöitä on. Yhden kuntalaisen aloite käsitellään samalla tavoin kuin tuhansien kuntalaisten tekemä aloite. Kuntalaisaloitteet on tähän asti tuotu valtuustolle tiedoksi kerran vuodessa. Laissa mainittu kahden prosentin kynnyksen ylittyminen vaikuttaa vain käsittelyn määräaikaan. Vanhan kuntalain mukaan, jota Tuomela-aloitteessa vielä sovelletaan, asia on otettava valtuustossa käsiteltäväksi viimeistään kuuden kuukauden kuluessa asian vireille tulosta (Tuomela-aloite luovutettiin 7.3.2016), jos asia kuuluu valtuuston toimivaltaan. Aloitteen tekijä voi osoittaa aloitteen hallituksen tai valtuuston käsiteltäväksi, mutta kunnassa on viran puolesta ratkaistava, mikä toimielin asian ratkaisee. Toimivaltainen toimielin määräytyy valtuuston hyväksymien johtosääntöjen mukaan.

Kunnat ovat erikokoisia. Suurissa kunnissa, kuten Vantaalla valtuusto ei käsittele kaikkia asioita, vaan asioita on delegoitu lautakunnille. Lautakunnilla on omat johtosääntönsä. Vantaalla koulujen lakkauttamiset käsitellään opetuslautakunnassa. Tuomelan koulun lakkauttaminen oli opetuslautakunnan päätös. On aivan loogista, että se toimielin, jonka valtaan asia kuuluu, käsittelee sitä asiaa koskevat kuntalaisaloitteet. Opetuslautakunta antoi vastauksensa Tuomela-aloitteeseen 12.9.2016 (viisi päivää myöhässä!). Sitä ennen (29.8.2016) kaupunginhallitus oli linjannut, kuinka laajaa kannatusta saaneita kuntalaisaloitteita käsitellään:

Vantaalla vastaukset laajaa kannatusta saaneisiin kuntalaisaloitteisiin viedään jatkossa tiedoksi valtuustolle. Toimivalta aloitteiden käsittelyssä ja vastauksen antamisessa määräytyy lainsäädännön ja johtosääntöjen perusteella. Toimivaltaisen toimielimen tai viranhaltijan vastaus lähetetään tiedoksi valtuustolle, jolloin valtuusto voi käydä keskustelun asiasta. Talousarviovaikutteiset aloitteet viedään tiedoksi valtuustolle myös talousarviokäsittelyn yhteydessä. Laajaa kannatusta saaneet aloitteet ovat sellaisia, jotka on allekirjoittanut kaksi prosenttia äänioikeutetuista ja uuden 1.6.2017 voimaan tulevan kuntalain muutoksen myötä kaksi prosenttia asukkaista.”

Valtuusto kävi keskustelun Tuomela-aloitteesta 19.9.2016.

Tuomela-aloite olisi tullut valtuuston käsittelyyn myös ilman valtuutettu Timo Auvisen (ps.) esitystä kutsua valtuusto koolle Tuomela-aloitteen käsittelyä varten.

Tags

% kommenttia to “Kuntalaisaloitteiden käsittelystä valtuustossa”

  1. Ville Hurmalainen

    Ullan esittämä tulkinta laista vastaa Vantaan kaupungin lakimiesten näkemystä. Oikeusministeriössä asiasta oli hyvin erilainen näkeymys. Tuo toimivaltaisuuslauseke on tarkoitettu sellaisiin asioihin kuten luonnonilmiöihin (ei voi vaatia kuuta taivaalta) tai työsopimusasioihin (ei voi vaatia palkkaa alennettavaksi). Vaan sellaisiin asioihin, joihin kunnan poliittinen päätäntä voi vaikuttaa, saa ja pystyy valtuusto tehdä päätöksiä. Kuntalaisaloitteiden käsittelyn rajoittaminen, samoin kuin valtuuston roolin mitätöinti, ei ole lain hengen eikä välttämättä edes kirjaimen mukaista. Oikeusministeriö suositteli, että tästä voitaisiin nostaa rikosjuttu tai tehdä kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle tai oikeuskanslerille.

    Sinällään on outoa, että joku valtuutettu puolustaa menettelytapoja, joissa valtuuston valtaa ja demokratiaa yleisesti vähennetään. Meillä on jo nyt liikaa tehty päätöksiä kabineteissa ilman, että ne olisivat avoimia ja demokraattisia. Tästä lienee yksimielisyys varsinkin edellisen kaupunginjohtajan oikeusprosessin myötä, vai kuinka?

    Vastaa

Lähetä kommentti

  • %s ei julkaista