Kanniston koulun sisäilmaongelmat

16.06. 2014

Tekninen lautakunta suhtautuu vakavasti Kanniston koulun sisäilmatilanteeseen. Vaadin selvitystä teknisen lautakunnan kokouksessa 3.6.2014. Saimme selvityksen. Asia on esillä telan syksyn ensimmäisessä kokouksessa 19.8.

Selvitys Kanniston koulun sisäilmaepäilyn jatkotoimenpiteistä

Teknisen lautakunnan kokouksessa 3.6.2014 keskusteltiin Kanniston koulun tilanteesta ja esille nousseesta sisäilmaepäilyistä. Tilakeskusjohtajan suullisen selvityksen lisäksi lautakunta edellytti, että selvitys asiasta annetaan myös kirjallisesti.

Tilakeskus toteaa Kanniston koulun tilanteesta seuraavaa:

Kanniston koulua on tutkittu useaan otteeseen sen valmistumisen jälkeen. Vantaa sai mahdollisuuden olla mukana valtakunnallisessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoimassa tutkimushankkeessa, ns. SISU-tutkimuksessa, jossa selvitetään kouluissa tehtävien korjausten vaikutusta opettajien ja oppilaiden terveyteen. Tutkimuksen ensimmäisen vaiheen tulosten perusteella Kanniston koulusta löytyi muutamissa toisen kerroksen tiloista hieman kohonneita kosteusarvoja lattiarakenteista. Tämän johdosta lattiarakenteita tutkittiin tarkemmin, ja kahden luokan lattiarakenteita korjattiin kesällä 2013 urakoitsijan takuuvastuuseen kuuluvana. Muuta poikkeavaa tutkimuksessa ei löytynyt.

Koulun aloitettua toimintansa osoittautui, että ilmanvaihdon toimintatapa kaipasi korjausta. Ilmanvaihdon toiminta-alueita oli suunniteltu käytettävän osin ristikkäin, mikä ei osoittautunut käytännössä toimivaksi. Tämän vuoksi järjestelmä suunniteltiin ja toteutettiin näiltä osin uudelleen. Korjauksen jälkeen ilmanvaihdon säätöjen oikeellisuus vielä varmistettiin ja ilmanvaihto toiminut nyt suunnitellulla tavalla.

Tilakeskuksen ja koululla toimivien kaupungin eri palvelutuottajien edustajien kanssa pidettiin 22.5.2014 kokous, jossa todettiin, että toimijoille ei ole tullut Kanniston koululla sellaista viestiä tai ole tehty havaintoja käyttäjien sisäilmaoireilusta, joka poikkeaisi muista kouluista. Tehtyjen tutkimusten perusteella Kanniston koululla ei ole havaittavissa asetettuja raja-arvoja ylittäviä pitoisuuksia mikrobeista tai VOC pitoisuuksista paitsi havaitusta ja kesällä 2013 korjatusta vesivuotokohdasta löytyi mikrobikasvustoa, mutta kyseinen kohta on korjattu ja vaurioitunut materiaali on poistettu korjauksen yhteydessä.

Vanhempainyhdistyksen järjestämässä tilaisuudessa 26.5.2014 tuli läsnä olevien vanhempien viestinä tietoa, että oirehtimista kuitenkin on. Samoin tilaisuudessa ilmeni, että kesällä 2013 tehtyjen lattioiden kosteusmittausten ja tuolloin tehtyjen korjausten välillä on ristiriita, jota rakennuttajapäällikkö läsnä olleena ei osannut tilaisuudessa selvittää. Kosteiksi luokiteltavia lattioita vaikuttaa olevan enemmän kuin kesällä 2013 korjattiin.

Tilakeskus on käynnistänyt tilanteen jatkoselvittelyn ja kesällä 2014 tehtävien lattioihin liittyvien lisätutkimusten aloittamisesta sovitaan konsultin kanssa tapaamisessa 5.6.2014. Korjauksia tullaan tekemään em. tutkimustulosten ja saatavien asiantuntijasuositusten perusteella. Tavoitteena on korjausten tekeminen kesällä 2014. Lisäksi luonnollisesti selvitetään pääurakoitsijan korjausvastuu asiassa.

Rakennuttaminen on myös käynyt läpi työmaa-aikaista dokumentointia. Ennen lattiapinnoituksia urakoitsijalta edellytetyt kosteusmittaukset näyttävät lattiapintojen olleen kosteuden suhteen pinnoituskelpoiset, mutta tätäkin asiaa selvitetään lisää.

Tags

Lähetä kommentti

  • %s ei julkaista